is toegevoegd aan je favorieten.

Welke theologie is in staat, de stormen van dezen tijd te verduren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij spottend beweerde: „als men verklaart: tweemaal vier is acht, en een heethoofd beweert, dat het tien is, dan zegt het juste milieu: 2 X 4 = 9 ?" Zulk een stelsel kan gemakkelijk koppelaars, maar onmogelijk martelaars in den oorspronkeUjken zin des woords: getuigen der waarheid maken, en wie het onophoudelijk keeren en weifelen een tijdlang heeft gade geslagen, wendt er zich met weerzin van af, en mompelt tusschen de lippen het woord: „was man ist, musz man ganz seyn."

Nog zijn wij op onzen Argonautentogt in dit uur niet tot de gewenschte ontdekking gekomen, ofschoon het louter negatief resultaat, dat wij vonden, in uwe schatting niet ontbloot is van alle beteekenis. Toch moet er een positief antwoord te geven zijn op de bij herhaling geopperde vraag; ten ware dan, dat wij de toekomst van geheel de theologie, en de met haar zoo naauw verbonden kerk, wanhopig prijs moesten geven. Maar dat is, naar onze innigste overtuiging, niet noodig; er is eene theologie, van wier gebouw het woord der Schrift zal kunnen herhaald worden: „het is niet gevallen, want het was op een steenrots gegrond." Och of ik haar glansrijk beeld u kon schetsen: „hujus qualem nequeo monstrare, at intus sentio tarnen." 't Is als valt op dat beeld voor mijn oog een lichtstraal, die in een zevental kleuren zich breekt.... een zevental, houd u gerust, mijne heeren, voor uwen tijd en uw geduld heb ik eerbied. Mijne kleuren, ik schilder ze niet in de fijnste nuancen, ik wijs ze slechts aan