is toegevoegd aan je favorieten.

Welke theologie is in staat, de stormen van dezen tijd te verduren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch onder déze vlag gelijktijdig worden — binnengesmokkeld, en hoe ten slotte bij menigeen de geest juist het tegenovergestelde schijnt te verkondigen van het woord, dat in eeuwigheid blijft, dan betwijfelen wij zeer ernstig, of hij, wien het waarlijk om vastheid te doen is, zich bij voorkeur tot dézen scheidsregter wenden moet. Of zal iemand zeggen, dat ook het Evangelie der Schriften ons geen schrede verder doet komen, daar het ons slechts een tal van verschillende, doch tegenstrijdige antwoorden op de hoogste vragen doet hooren? Ik ontken het, en beroep mij op de resultaten eener waarachtig onpartijdige en grondige studie van de Theologie des N. T. ten bewijze, dat de onmiskenbare verscheidenheid der verschillende leerbegrippen terstond in het oog valt, maar bij voortgezet onderzoek de hoogere eenheid zich telkens schooner vertoont. Alle Apostolische getuigenissen aangaande den Christus gaan in de hoofdzaak van dezelfde grondaanschouwingen uit, omdat zij de vrucht zijn eener gelijksoortige geestelijke levenservaring; al de stroomen, die bier vloeijen, wijzen terug naar eene onpeilbare bron, den persoonlijken Christus, en de openbaring van Gods waarheid en Gods genade in Hem ... M. H., wat theologie zou de belofte hebben des eeuwigen levens, die begint met schier op ieder punt de getuigenis te weêrspreken van hen, tot wie de Mond der waarheid getuigde: „die u hoort, hoort mij?"

Maar zoo worden wij van zeiven genoopt, een schrede verder te gaan. Alleen die theologie heeft, haar onze innigste overtuiging, eene toekomst, waarvan de historische Christus het middelpunt uitmaakt. Dog-