is toegevoegd aan je favorieten.

Van welke theologen is iets goeds voor de toekomst der kerk te verwachten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoemd heeft), wde sleutel der kerk niet meer past in het slot van den tijd." Theologie wordt hier synoniem met monomanie, en kerk identisch met kerker voor wie het nu eenmaal op de emancipatie van den geest en — van het vleesch heeft gezet. Wij laten dat alles voor het tegenwoordige rusten, maar leenen een oogenblik aan die Apostelen en Profeten der moderne wereldbeschouwing het oor, die met den Godsdienst nog niet ten eenenmale gebroken hebben, en zich binnen de muren der kerk — zij mogen zelve toezieH, met wat regt — immers voor als nog blijven handhaven. Toch kan ook hun antwoord, uit den aard der zaak, niet bijzonder bemoedigend zijn. De kerk, waarvan zij droomen, is toch geen vereeniging van menschen, die te zamen eene eeuwige, allerminst een bovennatuurlijk geopenbaarde waarheid belijden, maar veeleer een kring van zulken, die zoeken, allereerst de bevrediging hunner individuëele godsdienstige behoeften, en daaromtrent uit een beschaafden en begaafden mond dan ook van tijd tot tijd wel eens een goed woord willen hooren. Maar voorts is hun de Evangelieprediker (voor zoover hier van Evangelie nog sprake kan zijn) niets meer dan (/un monsieur habillé en noir, qui dit des chöses honnètes'). Die theologen zijn derhalve op dit standpunt de besten, die het minst voor den dag komen met hunne theologie,

1) Le Maistre.