is toegevoegd aan je favorieten.

Zullen wij nog theologie studeeren, of niet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phorus geen gedachten" de spreuk, die hij in het ontrolde vaandel geschreven heeft. Ongeloofelijk, hoezeer dit streven om alles uit, en door, en voor stof alleen te verklaren, in de laatste jaren is toegenomen. Voor weinig maanden verscheen in het quartier Latin — het gewoon verblijf der Parijsche studenten — een weekblad, Candide genaamd, onlangs om staatkundige redenen door de regering geschorst, waarin niets minder beweerd werd, dan dat het Materialisme het éénig denkbaar resultaat der vrije wetenschap was, eh dat zij, die zich nog daartegen verklaarden, dit slechts deden om geldelijke of andere redenen. Derhalve (zeer openhartig, en bovenal zeer bescheiden!) allen t die het met ons, veelbelovende Materialisten, niet eens zijn, armhartige broodgeleerden of huichelaars. Niettegenstaande zulk eene excentriciteit mogt het radikale blaadje zich in een debiet van 20,000 exemplaren verheugen.x) Zoo iets geeft te denken, en regtvaardigt wel eenigermate de vraag: „zullen wij nog theologie studeeren, of niet?"

„Ik betwijfel het," dus spreekt een tweede stem, ditmaal uit het steeds tabijker centrum, en met haar woord paart zich een weemoedige glimlach, wie weet, ook een welsprekende traan. „Ligtgeloovige," dus gaat zij voort, „ik benijd u, dat gij nog eenig heil op dezen weg kunt verwachten, terwijl ik niet anders meer kan, dan het woord des dichters herhalen:

//Das will mir schier das Herz verbrennen, dasz wir nichts rechtes wissen können."

1) Deze bijzonderheid wordt medegedeeld in het Maaudelijksch Bulletin der Revue Chretienne van E. de Pressensé. 1865.