is toegevoegd aan je favorieten.

Profeet contra profeet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doeling ook niet geheel, dan toch in ieder geval mede van zijne beslissing af, hoe die uitkomst zou zijn. Indien hij geloofde aan het woord van Hananja, dan moest ook zijn , optreden in overeenstemming daarmee zijn; was het dat niet, had hij het dan niet mede aan zich zelf te wijten indien de vervulling er van uitbleef? Ook de dingen Gods gaan nu eenmaal, naar Gods bedoeling, niet om buiten hen die er een rol in te vervullen hebben. Ook het geloof, ook het ongeloof is een factor er in. Mij dunkt, wij gevoelen allen de moeilijkheid.

Daarbij komt in het onderhavige geval nog iets anders. Jeremia laat aan het zoo even besproken woord de verklaring voorafgegaan: „de profeten die vóór u en vóór mij geweest zijn hebben geprofeteerd van oorlog en onheil en pest."

In het verband ligt hierin de gedachte dat, terwijl de heilspredikincr de vervulling ter bevestiging behoeft, de oordeelspredikin" in zich zelvé, d. i. in haren inhoud, den waarborg der waarachtigheid heeft. Hiermede wordt, naar ik meen, inderdaad een maatstaf aangegeven, die voor de beantwoording der door ons gestelde vraag van de grootste beteekems is °Ik kom daarop aanstonds terug. Maar al is dit zoo, het neemt niet weg, dat dit woord Zedekia allerzonderlingst in de ooren moet hebben geklonken, en dat voor hem de toepassing er van door groote bezwaren gedrukt werd.

Laat ons trachten ons een oogenblik in zijne positie in te denken Voor hem treedt naast Jeremia Hananja op. Voor het uitwendige staan beide profeten gelijk. In forschheid van uitdrukking, in beslistheid van handelen, en door beiden in openbaring van persoonlijke verzekerdheid geeft de een aan den ander niets toe. En beiden maken er aanspraak op onvoorwaardelijk te worden geloofd. Is het wonder dat onwillekeurig de balans overslaat naar de zijde van den man, die,