Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wil nu alleen blijven staan bij dat „oordeel." En dan eindig ik hiermee: in de eerste eigenlijke heidenprediking van den apostel Petrus d. w. z. in die aan Cornelius den hoofdman, zegt Petrus — en ik verzoek u te letten op de volgorde der daarin uitgesproken gedachten — „en hij heeft ons geboden den volke te prediken en te betuigen dat hij is degeen die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en dooden; dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam." Eerst het rechten, en dan het vergeven.

Ook in onze theologische studiën, ook in uwen studententijd, ook in de practijk van het leven heeft dit alles beteekenis. De vraag naar de waarachtigheid van wat zich aanmeldt, ook bij u, als woord Gods laat zich niet afwijzen. Zij heeft zich reeds dikwijls genoeg aan u voorgedaan. Zelf moet gij er het antwoord op vinden. Het zal ons geen kwaad doen, u noch mij, als wij daarbij ernstig rekening houden met het woord van den profeet Jeremia, d. w. z. als ons leven in allen deele komt te staan in het teeken der heiligheid Gods.

Ik heb gezegd.

Sluiten