Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vraagt, en in uw vraag sprak uw twijfel, maar daarom juist mocht gij niet gaan; hadt gij zelf de vrijmoedigheid gehad het te doen, het ware geen zonde geweest, maar „al wat uit het geloof niet is, dat is zonde".

Welnu, ik zal u niet zeggen in welke detailopzichten uwe vrijheid.... beperkt? neen, dat niet,.... gebonden? neen, dat nog minder, laat mij zeggen: getemperd, gewijzigd, gekleurd worden zal wanneer gij uw studentenleven waarvan die vrijheid een intrinsiek bestanddeel uitmaakt, stelt in den dienst des Heeren. Dat moet gij zelf vinden, maar uw vrijheid moet staan in zyn dienst. Aan hem moet gij rekenschap geven van uwe vrüheid, en het zou wel eens kunnen zijn, dat gij bij het opmaken van uw rekening in dezen, u nog vrij wat meer verlegen gevoeldet dan toen gij in vroegere jaren uwe gymnasiale rapporten aan ouders of voogden moest overleggen. Aan hem rekenschap van uwe vrijheid! Zal ik enkele dingen noemen zonder daarmee ook maar eenigszins in de zoo even genoemde casuïstiek te willen vervallen? Welnu, dan geldt het uw meer of minder getrouw college-bezoek, de verdeeling van uw dagen nachturen, het gebruik van het kleine beetje of van de groote som geld die te uwer beschikking staat, de boeken die ge leest, de gezelschappen die ge bezoekt, den omgang dien ge met anderen hebt, den ijver dien gij bij uwe studie betoont, enz.. Leidt gij een leven met God? Bidt gij? Onderzoekt gij de Schrift? Zoekt gij voortdurend Gods gemeenschap?

En verder: wat niet uit bet geloof is, is zonde. En: een iegelijk zij in zijn gemoed ten volle verzekerd. En dan: dat niemand zijn broeder oordeele! dat niemand zich stelle tot een slaaf, maar ook niet tot een rechter over anderen! En, dat ieder wete: die mij oordeelt, is de Heer.

Ik moet hier één punt noemen, al deed ik het ook veel

Sluiten