is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij uitnemendheid heeten mag, en er van hem gezegd kon worden: »Het is des Vaders welbehagen geweest, dat in hem alle volheid der Godheid lichamelijk wonen zou." Maar dit goddelijk leven heeft zich niet op eenmaal in deze zijne volheid vertoond. Een voortdurende nederdaling er van is daaraan voorafgegaan, en niet dan nadat het, op velerlei wijze en in steeds toenemende mate, binnen den kring van het mensch'elijk leven en onder het bereik van den mensch gebracht was en daarin als het ware vasten voet had gekregen, is datgene tot stand gekomen wat de vierde evangelist, als de hoogste mededeeling van het leven Gods aan de menschheid, de vleeschwording des Woords heeft genoemd.

Dat dit proces te kennen van de hoogste beteekenis is voor de Christelijke theologie behoeft geen nader betoog. Wel kunnen de vroegere, hier en daar verspreide en altoos nog onvolledige sporen van goddelijk leven niet in hunnen juisten samenhang gekend, in hunne ware beteekenis verstaan, of op hunne rechte waarde geschat worden, zoolang niet de volheid van dit leven in Jezus gekend wordt, en moet men hier dus altoos retrospectief te werk gaan; maar niet minder waar is het, dat het, waar eenmaal dit toppunt gegeven is, voor de kennis en juiste waardeering daarvan van het hoogste belang is, de eerste wortelen, gelijk de verdere ontwikkeling er van in alle, ook de kleinste bijzonderheden na te speuren, ten einde aldus tot een overzicht van den geheelen omvang te komen