is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragers, d. i. als getuigen van dat goddelijk leven, op welks mededeeling de geheele verschijning van het Christendom berust.

Hiermede is voor de Christelijke theologie, ook binnen den kring der Israëlietische letterkunde, de bron aangewezen, waaruit /ij hare kennis van de voorbereiding van het Christendom put. Zij heeft te maken met alles, maar dan ook met niets anders dan wat geacht moet worden tot deze H. Schriften te behooren, d. i. mededrager te zijn van de zelfmededeeling Gods. Wat daartoe niet behoort, moge voor den pur-sang beoefenaar der Israëlietische letterkunde van het hoogste belang zijn, voor den theoloog als zoodanig heeft het geen rechtstreeksche waarde, evenmin als eenig zuiver literarisch geschrift uit den tijd van Augustus dit heeft voor den beoefenaar van het Romeinsche recht. En hier staat de Christelijke theologie in zekeren zin voor een fait acconpli. Zij heeft hare dusgenaamde Heilige Schriften niet meer zelf te kiezen; zij vindt ze. De Christelijke Kerk heeft in dezen gesproken en biedt nu aan de wetenschap van het Christendom, d. i. aan hare wetenschap de bronnen aan, waaruit zij meent dat het wezen er van gekend en bestudeerd worden moet. Hiermede beweer ik niet, dat de theologische wetenschap zich eenvoudig bij dit oordeel heeft neer te leggen, als kon er hier sprake van onfeilbaarheid zijn. Dat dit niet het geval is, blijkt, om niets anders te noemen, uit den strijd, die er langen tijd over het al of niet op-