is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen van sommige geschriften in den Canon gevoerd is, en uit het verschil, dat er ook nu nog tusschen verschillende afdeelingen der Kerk ten opzichte van de zoogenaamde apocriefe boeken bestaat. Ook moet erkend worden, dat de Kerk zich bij de vastelling van den Canon niet zelden meer door een, ik zoude haast zeggen, instinctmatig gevoel heeft laten leiden, dan wel een vasten maatstaf gevolgd heeft, en dat waar het het O. T. geldt, de Joodsche traditie eenvoudig overgenomen en voortgezet is. Ook hier dus, gelijk overal, heeft de theologische wetenschap recht van critiek. Alleenlijk, zal deze critiek werkelijk aan haar doel kunnen beantwoorden, dan zal zij niet vreemd mogen zijn aan datgene wat de Kerk, zij het dan ook, gelijk ik zeide, instinctmatig tot dit oordeel gebracht heeft, m. a. w. zij zal zich moeten plaatsen op het standptint der Kerk en van haar levensbeginsel moeten uitgaan. Toch sluit dit laatste tweeërlei mogelijkheid niet uit: aan den eenen kant zou het kunnen blijken, dat eenig geschrift van den Canon in geen enkel opzicht bron voor de kennis van het Christendom, of, laat mij met het oog op het O. Testament liever zeggen, voor de kennis van de voorbereiding van het Christendom is; het zou dan uit den Canon moeten worden geschrapt. Aan den anderen kant zou hier of daar uit den nacht der vergetelheid een voor ditzelfde doel zoo belangrijk document kunnen komen opdagen, dat daaraan onmogelijk een plaats in den Canon ontzegd kon worden; het zou er dan moeten wor-

2