is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den bijgevoegd. Is dus voor den beoefenaar der Christelijke theologie kennis van de Israëlietische literatuur in haar geheelen omvang tot op zekere hoogte vereischte, uit al het gezegde volgt, dat, naar mijne meening, daarvan toch in den eigenlijken cyclus der theologische wetenschap, alleen dat hoofdstuk op zijne plaats is, boven hetwelk men zou kunnen schrijven: geschiedenis van de Boeken des Ouden Verbonds, zoodat dan ook bij de optelling der in de theologische faculteit te onderwijzen leervakken, deze benaming boven die van Israëlietische letterkunde of geschiedenis daarvan de voorkeur verdient. De vraag of en in hoeverre zij ook te verkiezen is boven de vroeger meer gebruikelijke van Inleiding in deze boeken, laat ik hier aan hare plaats.

In het tot nu toe gezegde heb ik trachten aan te toonen tot welke betrekkelijk meer beperkte afmetingen de Israëlietische letterkunde teruggebracht moet worden, zal zij waarlijk gezegd kunnen worden een theologisch karakter te dragen. Ik kom nu tot de vraag naar het belang, dat de theologische wetenschap bij deze geschiedenis van, of, wil men liever, inleiding in de Boeken des O. Verbonds heeft. Laat ik beginnen mogen met over ons vak zelf nog een en ander in het midden te brengen.