Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zijn zij dus, om zoo te spreken, de eerste lichtstralen op den weg van dit onderzoek, de eerste mijlpalen, bij welke men zich ophouden kan. Over het groot belang dezer uitwendige getuigen heb ik hier evenmin te spreken als over de vele bezwaren, waarmede het raadplegen er van in den regel gepaard gaat, of over de uiterste omzichtigheid, waarmede zij moeten worden gebruikt. "Wie zich met het onderzoek naar het ontstaan der Nieuw-Testamentische schriften heeft bezig gehouden weet deze dingen. Vooral op dit gebied wisselen groote moeilijkheden en belangrijke, zij het ook op den eersten oogopslag kleine resultaten elkander voortdurend af. Een ander geval is het, waar het de Boeken van het O. Verbond geld. Vragen wij daar haar hetgeen ons van uitwendige getuigenissen licht kan verschaffen, wij vragen zoo goed als vergeefs. Het eenige, wat in aanmerking komt, zijn enkele oude vertalingen; maar zijn deze voor de correctie van den tegenwoordigen en de vaststelling van den oorspronkelijk en tekst, d. i. dus voor de tekstcritiek van onberekenbaar nut, het kan niet ontkend worden, dat zij voor het onderzoek, dat ons bezig houdt, zeer weinig waarde hebben terwijl dit weinige dan nog meer ten goede komt van de geschiedenis van den O. Testamentischen Canon in zijn geheel, dan van de enkele daartoe behoorende boeken. Wij zien ons dus gedwongen den anderen weg te bewandelen, en uit de boeken zelve op te diepen wat zij ons over ouderdom, schrijver,

Sluiten