is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmisbaar en dus in zekeren zin daaraan dienstbaar te zijn. En hierin ligt wat ik in de eerste plaats noemde als zijade daarin voor de gansche theologie van belang. Deze kan een juiste verklaring van die geschriften, waaruit zij hare kennis van het Christendom en zijne wortelen put, uit den aard der zaak onmogelijk missen. Welnu, door haar te eischen en ze zóó te eischen, dat zij zelve bij niet-vervulling van dien eisch geen voetbreed kan vorderen, houdt de geschiedenis van de boeken des O. Verbonds de geheele theologische wetenschap aan zich verplicht.

Ik zeide in het begin mijner rede, dat de Israëlietische letterkunde alleen in zooverre tot het ressort der Christelijke theologie behoort, als zij geacht mag worden drager van goddelijk leven, d. Wi z. openbaringsoorkonde te zijn. Als onjuiste gevolgtrekking zou hieruit kunnen worden afgeleid, dat, zoo al niet naar mijne bedoeling, dan toch haar de consequestiën van het door mij gezegde, de exegese nu ook naar vooraf opgevatte theologische begrippen zou moeten te werk gaan, m. a. w. dat het resultaat harer onderzoekingen haar vooruit zou zijn voorgeschreven. Ware dit zoo, ik zou de eerste zijn om mijne beweringen voor veroordeeld te houden; een exegese, die niet absoluut vrij is, d. w. z. die aan iets anders gebonden is dan aan den tekst dien zij te verklaren heeft, verdient haar naam niet. Maar dit is dan ook niet het geval. Wel zou het zoo zijn, indien ik de openbaring voorgesteld had als de