Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig door velen geleerd wordt, met het derde, dat van het Judaïsme te vereenzelvigen, althans als de onmiddelijke voorlooper daarvan te beschouwen heeft. Ik behoef niet te zeggen, welke wijziging de geschiedbeschrijving van Israël in zijn karakter als drager van de eerste sporen van goddelijk leven d. i. als openbaringsvolk daardoor ondergaat. Zoo kan het ook voor de voorstelling, welke men zich van den invloed der profetie op de denkbeelden en beschouwingen van Israël vormt, onmogelijk zonder beteekenis zijn, of men het in velerlei opzichten raadselachtige boek van den Prediker naar oude gewoonte aan Salomo blijft toeschrijven, dan wel het laat dagteekenen uit den tijd toen, na de ballingschap, de stem der profetie onder Israël zweeg; en evenmin of men, om ook dit nog te noemen, het tweede gedeelte van het boek van Jesaja als het werk beschouwt van den tijdgenoot van koning Hiskia, dan wel als dat van een in de ballingschap levend profeet.

Er is meer. Slaan wij het oog op hetgeen wij onder de Boeken des O. Verbonds aan zoogenaamd geschiedkundige werken bezitten, bij eenig nader onderzoek treft het ons dat deze, verre van ieder van één hand en als »aus einem Gusse" te zijn, uit allerlei verschillende lagen bestaan, welke bij de meeste van hen voor een groot gedeelte op dezelfde of ten minste soortgelijke wijze terugkeeren. Door hierop te letten, worden wij in zekeren zin overgebracht in de geesteswerkplaatsen van het Israëlietische volk. Wel

Sluiten