is toegevoegd aan je favorieten.

De Israelietische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door haar geopend wordt om tot een zuivere ontwikkeling van het eigenaardige in Israëls godsdienst te komen, der theologie onschatbare diensten bewijst, niet als een kleine vooruitgang mag het dan aangemerkt worden, dat aan hare beoefening voortaan een vaste plaats in het godgeleerd onderwijs aan onze Nederlandsche Universiteiten verzekerd is. Moge het blijken, dat dit niet te vergeefs aldus is! Mijn wensch is het, dat ook door hare medewerking de theologische wetenschap bloeie. Met liefde wijd ik mijne zwakke kracht aan die taak.

EdelGrootAchtbare Heeren, Curatoren dezer Universiteit. Een groot vertrouwen schonkt gij mij, toen gij mij aan Z. M. den Koning ter benoeming voor dezen leerstoel voordroegt. Ik dank u daarvoor. Ik zal niet spreken over den schroom, waarmede ik de, op uwe vereerende voordracht gevolgde , benoeming heb aangenomen, of over de vrees, die mij reeds meermalen bekropen heeft van niet berekend te zullen zijn voor de taak, die mij wacht. Evenmin verlangt gij, dat ik op dezen oogenblik tot u komen zal met schoone beloften of u sterke verzekeringen zal geven aangaande de oprechtheid mijner bedoelingen of den ijver, waarmede ik mij aan het werk zetten zal. Wanneer ik blijven zal beneden hetgeen gij recht hebt van mij te verwachten, ont-

3*