Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jeugdige kracht. Doe het nog zeer vele jaren. God spare u, met mijne moeder, en geve u nog menige vrucht op uwen trouwen en veelsoortigen arbeid te zien!

Ook u verblijdt het mij hier te mogen begroeten, zeer geachte Francken. Ook in u waardeer ik een voortreffelijken leermeester en niet minder, zoo in der tijd toen ik het voorrecht had uwe lessen bij te wonen, als later, een altoos welwillenden vriend. Wat gij mij te Groningen schonkt, zult gij mij te Utrecht niet onthouden. In uwe vriendschap beveel ik mij aan.

Nog één naam wil ik noemen. Het is de uwe, mijn waarde vriend Chantepie de la Saussaye. Hoe herinnert gij mij het beeld van uwen onvergetelijken vader, en hoe verblijdt het mij met u zijne nagedachtenis te mogen eeren en met u te mogen werkzaam zijn in zijnen geest! Wat ik hem verschuldigd ben, kan ik u niet zeggen. Zijn leerling in den eigenlijken zin des woords ben ik niet, in zooverre ik zijn academisch onderwijs nooit gevolgd heb, maar in geestelijken zin ben ik het des te meer. Hierin ligt juist

Sluiten