Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze preekx) is eene krachtige getuigenis van den ijver voor Gods eer en het heil der gemeente, ook gelijk menige andere uit dien tijd eene bijdrage tot de kennis van die dagen. Eenige weinige regelen neem ik er uit over:

„Indien onze Vaderen, die aan de galgen en op raderen, in het vuur, water en op andere wyzen, zo wreed als onregtveerdig, om den Godtsdienst, hun leven verloren hebben, konden roepen, wat zouden zy hunne kinderen en nakomelingen, en de inwoonders van ons Land in het gemeen, niet beschuldigen, en hen verwyten, dat zy op zulk een grote zaligheit geen behoorlyk agt geven?

Wat was by hen niet een brandende yver, om G-odts woord euiver te horen verkondigen! Men ging ter preek, al moest men 'er zomtyds 3 of 4 mylen om gaan of reizen, en al moest men 'er het leven by inschieten. Men verhaalt van Franciscus Junius, naderhant Professor te Leiden, dat hy te Antwerpen, in een hamer, gepredikt heeft, wanneer het ligt van het vuur, waar in de Belyders der waarheit verbrant wierden, tegen de vensteren flikkerde. Met wat vermaak, aandagt en hertelykheit hoorde men Qodts woort niet aan, al duurde het 4 uuren lang, en al was het uit den mond van min- ja ongeleerde Predikers!

Vergetyk nu daar mede eens onzen tydl nu wy, niet, met levens gevaar, op het opene veld, in bosschen en verborgene vertrekken, maar in alle Vryheit, onder de vleugelen van hoge en lage Overheden, die ons niet dreigen, maar beschermen, en

1) Behalve de Voorafspraak van 2 blz. beslaat zij 52 blz. in 4°.

Sluiten