Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk wakkere en trouwe mannen het eeuwigblijvend Evangelie der zaligheid op nieuw gepredikt. Ook in de Nederlanden had het reeds spoedig geopende ooren gevonden, waar de grond in veler hart toebereid was voor het ontvangen van het levendmakend zaad en het voortbrengen van vruchten des geloof's en der bekeering. Geen wonder, dat de plakkaten al strenger en strenger werden onder Keizer Karei en Filips. Goed en bloed toonde men over te hebben voor Jezus Christus! Martelaars ontbraken hiér evenmin na 1523 in de zuidelijke, als na 1525 in de noordelijke provinciën. Deze landen werden gedurig meer overstroomd met bijbels, met vertaalde zoowel als met oorspronkelijke geschriften, die de beginselen en denkbeelden en alzoo de zaden en vruchten dér Hervorming verspreidden. Eerlang kwam men heimelijk in de Nederlanden bijeen om Gods Woord te hooren, om te zingen en te bidden; maar in het openbaar waagde men het nog niet! Kerken had men niet... in de open lucht... wie zou dat het eerst bedacht hebben? Dat bedacht bij ons de dorst naar het water des levens, het smachtend verlangen bij honderden naar eene vrije prediking, naar het hooren van de verkondiging der goddelijke waarheid. Allerlei omstandigheden werkten te zamen, om eindelijk in 1566 als van zelf te doen plaats vinden , wat het gevoel van behoefte al luider en luider deed eischen. De vrijmoedigheid neemt tóe met de kracht en met den drang van de begeerte, om open-

Sluiten