Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het woord dezer zaligheid ook tot u gezonden! Ook tot u dat woord, dat van die groote zahgheid getuigt, waarnaar uwe geloovige vaderen de handen hebben uitgestrekt, al dreigde men hen met den wreeden brandstapel, al trachtte men de heilsverkondiging te smooren in stroomen bloeds! Wat is de openbare prediking van dat heil voor u^? vraagt dit gedachtenisjaar ons heden. Wij moeten de vraag goed begrijpen. Het geldt hier de openbare verkondiging van den levenden Christus, den Zoon van God, als den eenigen, door wien wij van onze zonden verlost en met God verzoend kunnen worden; de openbare verkondiging van Jezus Christus, als die niets anders geëischt heeft van zijne discipelen dan geloof, dan een opregt, hartelijk, levend geloof in Hem, om behouden te worden, niets anders, maar dit ook zeker; en een daarmede vereenigd, daaruit voortvloeijend leven tot verheerlijking van God. Maar het is u bekend, wat de inhoud van het woord dezer zahgheid is. Gij weet, dat het hierbij niet op de eene of andere formule als zoodanig aankomt, evenmin als op de eene of andere uitwendige handehng op zichzelve; maar op geestelijk leven, voortgekomen uit de levensgemeenschap met Jezus, op leven in de gemeenschap van den Heiligen Geest door middel van persoonlijke vereeniging met Gods Zoon, onzen Zaligmaker. Daarin bestaat vooral het heil, waarvan Gods Woord getuigt, dat het leven is, goddelijk leven, door Jezus gebragt in den geloovige, nadat de scheidsmuur voor hem weggevallen is,

Sluiten