Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij trekken — omtrekken, en maken alzoo, dat gij duidelijk ziet. Hooren wij Paulus. „Naar de genade Gods, die mij gegeven is," zoo schrijft hij, „heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd", namelijk vóórdat het gebouw opgetrokken werd. Eerst het fundament; niet bouwen zonder grondslag. Zoo handelt een bouwmeester, die wijs heeten mag. Wat is nu wijs? Nog een ander gezegde van denzelfden apostel. „Ziet dan naauwkeurig toe," schrijft hij, „hoe gij wandelt; niet als onwijzen, maar als wijzen, den tijd uitkoopende"; den tijd, dien gij verkrijgen kunt, om heilig te leven, u ook eigen makende door heilig te leven; terwijl gij hem zoudt laten voorbijgaan, ongebruikt voorbijgaan, indien gij niet wandeldet als kinderen des lichts. Die den geschikten tijd ongebruikt voorbij laat gaan, handelt als een onwijze. Wie is nu wijs? Het is óns duideHjk. Wijsheid is: op het geschikte tijdstip de doeltreffende maatregelen nemen en middelen aanwenden en wegen inslaan, om dat goede doel te bereiken, dat men zich voorstellen moet. Zij is de hoogere eenheid van het juist berekenend overleggen en het in overeenstemming daarmede vaardig handelen. Wij verkondigen Gods wijsheid, zegt dan de Evangelieprediker, als hij u voor de oogen schildert, hoe God in de volheid des tijds, d. i. op het geschikte tijdstip, naar zijn eeuwig voornemen (menschelijkerwijs gesproken), het verzoenings- en verlossingswerk door zijnen Zoon tot stand heeft gebragt, waarvan het behoud, de heili-

Sluiten