is toegevoegd aan je favorieten.

Drie tijdpreken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loochening zegt eigenlijk niets minder, dan dit: zoo behoort het, maar zoo zien wij het niet eiken dag! De mensch is-, zoolang hij niet vernieuwd is door den Heihgen Geest, een egoïst, en heeft, misschien met enkele uitzonderingen, tot aan zijnen dood met egoïsme te strijden, d. i. met zelfzucht, waardoor hij •niet den naaste zoo hef heeft als zichzelven, maar zichzelven in den regel veel hever heeft dan den naaste en dan God. Daaruit komt de zonde voort. Dat is de magt der zonde. De Geschiedenis doet ons den mensch kennen als een zelfzuchtig wezen, en die nu de ware humaniteit verwacht van den mensch, zooals hij van nature is, zal, in plaats van hetgeen hij wenscht te aanschouwen, niet veel anders te zien krijgen dan zelfverloochening en zelfopoffering als uitzondering op den algemeenen regel, en als regel: zelfdienst en zelfvergoding. Och of er eens eene scheuring kwam in die menschenfamihe, zulk eene, waardoor een -gedeelte althans, indien dan niet het geheele menschengeslacht, verlost van de magt der zelfzucht, eenen geheel anderen weg dan alle anderen insloeg. En God heeft zich ontfermd over de menschheid, en zijnen Zoon in de wereld gezonden, opdat allen tot Hem zouden komen, en van Hem zouden leeren: liefhebben, God boven al-en den naaste als zichzelven, neen, God boven al en den naaste, den broeder, zooals Jezus de zijnen liefgehad heeft, zoodat men zich, als het noodig is, (en 't is telkens noodig,) minder acht dan een ander, zich om een ander verloo-