Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel frisch Evangelisch leven is, deze of gene op zekeren dag overvallen werd.... Petrus was zelfs te Antiochië, dat centraalpunt van de Evangelische rigting, niet veilig. Waarom zouden wij, die ons toch niet zooveel beter en sterker dan Petrus mogen achten, waarom zouden wij, zelfs hier, in dit goede land, voor een zwak oogenblik ontoegankelijk zijn?

Helaas, niet altijd heeft men pal gestaan Lieve broeders hebben ook hunne zwakke oogenblikken, en komen soms tot stappen, die, als men de zaken bij haren regten naam noemt, eerst regt duidelijk blijken, onvereenigbaar te zijn met het echte Christendom. Ziet toch de onaf hankelijkheid van den echten discipel van Jezus uit slaafsche menschenvrees lafhartig verloochend. Dat vonden wij zoo schoon in Paulus, dat vinden wij zoo heerlijk in alle echte Christenen, dat zij zich niet willen laten regeren door den eersten kleinen dwingeland den beste. -Er zijn zeer vele Christenen, die altijd willen, dat men hen naar de oogen zal zien. Men moet zichkleeden zooals zij het goed vinden, en stemmen zooals zij het goed vinden, komen en gaan waar zij het goed vinden. Daar wil de echte discipel van Jezus zich niet naar schikken! Deze zegt: Mijn Heer en Zaligmaker heeft mij niet verlost, opdat ik nu in dienstbaarheid van menschen zou komen! Hij heeft mij verlost, opdat ik vrij zou zijn, vrij in Hem, vrij van de zonde, en aan niemand dienstbaar, dan aan Hem

5

Sluiten