is toegevoegd aan je favorieten.

De leervrijheid in de kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdacht geworden van daarmede aan het Protestantsch beginsel ontrouw geworden te zijn en het RoomschKatholiek beginsel gehuldigd te hebben. Lees ik (in Dr. Piersons brief aan zijne laatste gemeente, bl. 33): „Onze Kerk heeft, tenzij men niets meer ernstig opvatte, een zekere theologische geloofsbelijdenis. Zij die u zeggen dat zij godsdienst prediken zonder eenig dogma hoegenaamd, misleiden u en zichzelven. Zij die beweeren dat onze Kerk een onbeperkte leervrijheid toelaat, hebben hare officiëele of synodale verklaringen nooit goed gelezen. Een kerk met een inderdaad onbeperkte leervrijheid zou natuurlijk ook een onding zijn. — Er is een geloofsbelijdenis, dat is de hoofdzaak —"; lees ik dit, dan noodig ik eenvoudig ieder uit, dat te weerleggen. Die zich hieraan houdt en beweert, dat het ook niet anders zijn kan, sluit daardoor het vrije onderzoek van den Evangelieprediker en de regelmatige ontwikkeling van de Kerk of van een kerkgenootschap geenszins uit. Het gebruik maken van de wel bewezen, wel geconstateerde resultaten der naauwgezette wetenschappelijke onderzoekingen is er volstrekt niet onmogelijk door gemaakt. Deze resultaten zullen zich op den duur den weg wel weten te banen tot de geloofsovertuiging der Protestanten. Maar uit het Protestantsch beginsel volgt in het minst niet de stelling, dat ieder Predikant; al wat hij meent dat waar is ook vrij moet mogen prediken, onverschillig of het al dan niet in eene materialistische of pantheïstische, wij kunnen dus wel zeggen in de natu-