Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons hier wordt aangeboden. Onbegrijpelijk is mij echter, dat een geleerde als Dr. Büchner kan en durft meenen, zoodra het Theologie geldt meê te mogen praten, zonder zich eerst behoorlijk op de hoogte en in de diepte der behandelde questiën georiënteerd te hebben. Indien zijne natuurkundige kennis gelijk staat met zijne theologische, is zij niets waard. Maar Dr. Büchner is ook geen theoloog, zal men zeggen. Dan moet hij ook, zoo luidt ons antwoord, niet over theologische onderwerpen meêspreken, of anders zich eerst behoorlijk door deskundigen laten onderwijzen. Dr. Büchner heeft het bekende „Schoenmaker, houd u bij uwe leest" niet ter harte genomen, en ook in het uitvaren tegen Christendom en geloof aan God de perken der, zelfs door een Materialist, te eerbiedigen betamelijkheid geheel uit het oog verloren. Zijne Voorlezing scheen mij toe, zeer geschikt te zijn, om door mij besproken te worden bij de opening mijner akademische lessen. Ik heb er twee zamenkomsten aan gewijd. In geen geval heb ik de bedenking te vreezen, dat zulke geschriften, als het hier bedoelde, eigenlijk onze aandacht niet waard zijn. Ik zou dit toegeven, als de Schrijver anoniem was opgetreden , of in de wetenschappelijke wereld niet bekend was. Maar thans is het een ander geval, en dat het groote publiek in Dr. Büchners redevoering geen gering belang stelt, is spoediger gebleken, dan ik zelf verwacht had. Onder het afdrukken van het door mij gesprokene verscheen reeds eene „zweite sehr vermehrte Auflage" ... Dat „zeer vermeerderde" heeft betrekking op eenige aanteekeningen, waardoor het getal bladzijden van 50 tot 60 is geklommen. Ik acht echter niet noodig, bij het in de

Sluiten