Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den Heiligen Geest als den éénigen God beschouwd, en toetsen alles wat men ons als grond voor die belijdenis aanwijst. Geldt het den Heiligen Geest, geldt het Jezus Christus, geldt het de leer der uitverkiezing en voorverordineering, geldt het de vraag, hoe men tot het geloof in Christus komt, of hoe het Christendom in de wereld is gekomen, of Waarin wij den laatsten grond van ons geloof in Christus hebben te zien, of — wat het ook zij; bij het hooger onderwijs is het zonder uitzondering: Waarom? Op welken grond wordt dat beweerd? Met welk recht wordt dat als grond daarvan opgegeven ? Geenerlei beperking wordt hier bij het onderzoek toegelaten. De methode moet vrij zijn; de resultaten mogen niet voorgeschreven worden. Zelfstandigheid voor leerling en leeraar, omdat het doel is: de waarheid, de waarheid door eigen inzicht erkend; of waar sprake is van geloof, geloof dan op grond, niet van hetgeen anderen verzekeren, dat daarvoor mag gelden, maar van hetgeen men zelf bevonden heeft, dat daarvoor erkend kan worden.

Maar dat is toch wel bedenkelijk, zegt misschien deze of gene, niet onder u, maar onder degenen, die u zoo over hooger onderwijs zullen hooren spreken. Bedenkelijk, gelijk het bedenkelijk is, van hier over zee naar Noord-Amerika te gaan, of in het algemeen, eenig onderzoek naar de waarheid intestellen. Maar bedenkelijk is toch ook, uit vrees voor ontnuchtering het onderzoek van de waarheid natelaten. Gij mocht eens onder de effecten, welke men u daar als uwe erfportie ter hand stelt, stukken vinden, die blijken valsch of in elk geval zonder waarde te zijn. Wél, onderzoek maar niet, en verbeeld u, dat gij zeer rijk geworden zijn. Er mocht eens iets in den Bijbel staan, of in de kerkelijke Belijdenisschriften voorkomen, dat niet waar is. Welnu, houd gij het maar voor waar, en houd uzelven daarbij voor een model van iemand, die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft.

Er is echter nog iets anders te antwoorden. Bedenkelijk kan nimmer zijn, dat men onderzoekt of iets waar is; of bij voorbeeld al wat in de Heilige Schriften tot de geschiedverhalen behoort ook als geloofwaardig is te beschouwen, en wat er als waarheid in voorgesteld wordt ook voor waarheid door ons moet erkend worden. Bedenkelijk is alleen, dat men daarbij

Sluiten