is toegevoegd aan je favorieten.

De student en de predikant tegenover de vrije exegese

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzer Rijks-Universiteiten zoekt verandering van katheder, liefst in een gezonde streek, en waar men niet door de neogereformeerden gekweld wordt." / Maar wat ik u, mijne vrienden, toewensch, is toch dit, dat waar gij ook later onder Gods leiding, na rijp beraad en na werkelijk biddend overwegen, uwe standplaats gevonden hebt, gij blijft, totdat gij naar elders geroepen wordt, zonder dat gij adverteert, of publiceert, dat gij naar verandering van standplaats en werking uitziet.

Om tot de hoofdzaak terugtekeeren. Gij zijt dan hier, om u voortebereiden voor de Evangeliebediening in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Weet gij wat gij begint? Weet gij wat gij zult begonnen hebben, als men u tot die Evangeliebediening zal hebben toegelaten? Tot welke richting zal men u dan moeten rekenen, en, waar het vooral op aankomt, van welke richting zult gij eigenlijk moeten zijn, om zóó in de Evangeliebediening te kunnen arbeiden, dat gij recht zult hebben om tot de Gemeente te zeggen: Ik verkondig u het Woord Gods, ik predik u den Christus der Heilige Schriften, en mag vertrouwen, dat ik met den vollen zegen des Evangelies

int u knm ? . ..