is toegevoegd aan je favorieten.

Beproeft de geesten!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, vervuld met den Geest, die uit God is. Wat zal uw oordeel over dat leerboekje moeten zijn, als gij het aan de Heilige Schriften toetst? Dat het een volmaakt werk is? Dat er niets in ontbreekt? Dat nóch op het verband van het geheel, nóch op de bewijsvoering, noch op de uitdrukkingen iets is aantemerken? Geenszins. Getoetst aan de Heilige Schriften bbjkt de Heidelbergsche Catechismus, even als alle boeken die niet tot den Bijbel behooren, zijne gebreken te hebben, ook wat de juistheid en zuiverheid van de voorstelling der waarheid betreft. Die dit niet toestemt, kent den Catechismus niet, of hij heeft de Heilige Schriften niet naauwkeurig onderzocht. Maar wat nu de hoofdzaak betreft, de geest, die uit hem spreekt, en dien wij leeren kennen uit de getuigenis, welke hij aflegt van God en zijne genade, van Jezus en zijn heil, van den zondaar en den weg der zaligheid, — gij hebt den Bijbel, gij zijt in staat om te beoordeelen of wij te veel zeggen, wanneer wij verklaren, dat deze Heidelbergsche Catechismus volkomen vertrouwen verdient als gids op den weg tot Jezus en in zijne gemeenschap dóór dit leven naar den hemel. De mensch verdoemelijk voor God door zijne zonden, het bloed van Jezns Christus reinigende van alle ongeregtigheid; de zondaar verloren zonder Christus, Gods genade in Christus de oorzaak van zijn behoud; des menschen hart van nature geneigd tot haat jegens God en den naaste, maar vernieuwd door den Heiligen Geest geneigd tot al wat God verheerlijkt; zonder het geloof in den Heer Jezus geen behoud, maar regtvaardiging om niet en eeuwige heerlijkheid door waarachtig geloof in Gods Zoon vereenigd met opregte bekeering; — gaat zeiven voort, gij die den Heidelbergschen Catechismus aan de Heilige Schrift hebt getoetst, wat zegt gij van zijne rigting en strekking? Hier spreekt immers een geest, die uit God is, al verraden ook sommige plaatsen, dat de opstellers geen Apostelen waren. Die dit laatste vergeet, stelt den Catechismus zeker te hoog.