Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangelie van Jezus Christus, den gekruisigde en uit het graf opgewekte, haar prediken zou, niet dit Evangehe , maar de moderne leer of wat dan ook verkondigt. Deze eerbiedigt de vrijheid van de Kerk niet, welke vrijheid gelijktijdig met die van de Theologie geëerbiedigd wordt, als men — op modern standpunt staande — zich onthoudt van de plaats intenemen, die alleen door de apostolische Evangelieprediking in het aanzijn is geroepen en reden van bestaan heeft, en alleen voor de apostolische Evangelieprediking bestemd is. De moeijelijkheid van het gelijktijdig eerbiedigen van de vrijheid niet alleen der Theologie, maar ook der Christelijke Kerk, door den in kerkelijke dienst arbeidenden Evangeliedienaar, is alleen aanwezig voor hem, die het onvereenigbare vereenigen wil, en voorbijziet, dat het iets anders is, als spreker optetreden in eene gemengde vergadering, iets anders met de roeping van Evangelieverkondiger en met de bezoldiging, aan het Herdersen Leeraarsambt verbonden, te staan voor het aangezigt eener gemeente; iets anders, zijne overtuiging te willen uitspreken voor het publiek, hoe dan ook, iets anders, daar waar men eene bepaalde boodschap, eene bepaalde heuchelijke tijding tot verloren zondaars moet brengen, de menschen met niets anders bezig te houden dan met hetgeen men ten laatste moet noemen: de uitspraken van het algemeene godsdienstige bewustzijn. Men eerbiedigt de vrijheid van de Kerk, wanneer men niet de plaats van den Evangelieprediker inneemt, tenzij men waarlijk het Evangeliè van Christus te prediken heeft.

Wij komen thans tot den Student in de Godgeleerdheid. Hij wijdt zich aan de studie der Theologie, om later als Evangelieprediker te kunnen optreden. Hij wénscht Herder en Leeraar in de Christelijke Kerk,

Sluiten