Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, dat hij te doen heeft met problemen, stellingen, gevoelens en voorstellingen, die de grootste Godgeleerden en Wijsgeeren hebben bezig gehouden, jaren lang hebben bezig gehouden, en die hij wel niet in één dag of één paar uren van alle zijden, en in verband met andere vragen en denkbeelden, zoo zal kunnen bezien, dat hij er terstond een juist oordeel over kan hebben — en vellen. De Student in de Godgeleerdheid zal wél doen, wanneer hij zich evenzeer wacht voor het slaafsch volgen van eenigen Leermeester, als voor het laatdunkend neerzien op alles wat niet met zijne eigene inzigten, meeningen , voorstellingen overeenkomt. Het een zoowel als het ander is toch mogelijk! Hij behoore evenmin tot degenen, die zich van den beginne binnen een bepaalden cirkel van overtuigingen opsluiten, zonder die overtuigingen aan eenen naauwkeurigen toets te onderwerpen, als tot het getal van hen, die zich zoo spoedig mogelijk ontdoen van al hetgeen zij vroeger hebben geleerd en geloofd en beleden. Met bescheidenheid, voorzigtigheid, nederigheid ga hij te werk in zijn onderzoeken en beoordeelen, en vorme zich onder de leiding van ervaren voorgangers (of zijn zij geheel overbodig geworden ?) tot de taak, die hij als Evangelieprediker wenscht te vervullen. Hij rigte zijne studiën zoo in, dat hij het doel bereiken kan, waartoe hij het hooger onderwijs ontvangt, en vergete nimmer, dat zijne leus behoort te zijn: „Waarheid boven al"! Duidelijk" moet hem voor den geest staan, wat hij eigenlijk wil en behoort te willen, wanneer hij zich aanbiedt, om als Evangelieprediker werkzaam te zijn; wat hij hehoort te prediken in de gemeente, indien hij haar werkelijk tot zegen wenscht te zijn. Hij leere vroeg, niet alleen zijne eigene welbegrepen vrijheid handhaven en doel-

Sluiten