Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangaat, hoeveel gehechtheid bij sommigen aan een niets beteekenenden vorm, aan de letter, aan de schors — bij sommigen, die gereed zijn met hunne verkettering, zoodra een woord wordt veranderd in een formulier, zoodra iets wórdt gewijzigd in de vertaling van de Heilige Schriften, zoodra men niet-juist die uitdrukkingen kiest, welke zij hebben geheven te ijken. Ik zal hen niet hard vallen, omdat de verwarring, waaronder onze tijd zucht, hen wantrouwend heeft gemaakt, en omdat zij ook niet altijd behoorlijk gevormd en ingelicht zijn geworden door hen, aan wie hunne opleiding was toevertrouwd of aan wie zij hun vertrouwen hadden geschonken. Maar bedroevend is het, dat velen, boven wier krachten het „beproeven der geesten" toch niet behoefde te gaan, de gave des onderscheids bijna geheel schijnen te missen, en in de waardering van standpunt, beginsel, rigting der Predikanten en der Professoren op beklagenswaardige wijze- mistasten, terwijl zij orthodox noemen wat niets met orthodoxie heeft uittestaan, en liberaal of modern heeten wat men bij de Hervormers, bij de meest geaccrediteerde Leeraars, ja zelfs bij Jezus en de Apostelen zou kunnen vinden. l)e vrijheid der Theologie — velen zijn er volstrekt niet mede ingenomen, en vergeten .alzoo geheel, dat het vrije theologisch onderzoek (naast vele onhoudbare stellingen) ook niet weinig licht heeft doen opgaan over de belangrijkste onderwerpen, die lot het gebied van de Godsdienstleer behooren. Anderen zijn weder — in hunne eigene schatting — zóó mild, zóó vrijzinnig,. zóó liberaal, dat zij van geen kerkelijken band willen hooren, de leervrijheid onbepaald, of met weinig beteekenende beperking verdedigen, — dikwijls zeker meer ten bate van hunne eigene geestverwanten, dan van de door hen verworpene

Sluiten