Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Koninkrijk Gods op aarde, om welks komst ons geleerd wordt te bidden, wordt voorgesteld als een voorwerp in bet enkelvoudig getal: een en niet vele.

Hetgeen eene wezenlijke weldaad is voor eene kerk, voor eene natie, wordt eens, wordt eindelijk het eigendom van allen. Zoo behooren ook nu reeds de invloed, de beginselen, de schriften van Wiclyefe , Huss, Kalvyn , Knox, Bunyan en anderen niet aan een land, volk of kerk, maar zijn eene gemeenschappelijke erfenis.

Gij kunt den grooten Oceaan niet afperken; gij kunt het firmament niet verdeelen, gij kunt de zon, de maan en de sterren niet in kleine deeltjes splitsen. Niemand kan in een geest van afzondering zich eenig uitsluitend recht toe eigenen op die groote zaken, tot welker beschouwing wij u verwelkomen:

Christelijk geloof, Christelijk leven, Christelijke werkzaamheid, Christelijke hoop en Christelij*ke bestemming.

Bevooroordeelden mogen dit niet verstaan en zich uitsluitend wijden aan 't geen persoonlijk, plaatselijk, uitsluitend is.

Er is geen persoonlijk eigendom in goede gedachten , goede daden, goede menschen.

Patjltjs behoort ons, en Cephas behoort ons en Apollos behoort ons.

Al de groote geschiedkundige namen verbonden aan geleerdheid, en menschlievendheid en godsdienst, waar ze ook gevonden worden, zijn het gemeenschappelijk eigendom van alle Christ-geloovigen.

Alle waarheden, alle ontdekkingen, alle uitvindingen en waardige dingen verspreiden zich naar alle richtingen heen, gelijk water het waterpas zoekt, of de vrije lucht in de opene ruimte stroomt.

Sluiten