Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij kunnen het niet verhinderen, ook al wilden wij het. Geloovende aan deze groote verordeningen, Gods verwelkomen we u recht hartelijk tot de uitdrukking en genieting eener hooge Christelijke eenheid.

Wanneer wij verwaardigd worden tot de gemeenschaps-oefening in Christus Jezus, naderen wijeenè hooge verhevene plaats, waar alles tot één vergaderd wordt in Christus, beide, dat in den Hemel en dat op aarde is, „eene verheffing zoo hoog, dat er (als voor een oogenblik) eene geheele vergetelheid plaats vindt van al die menigvuldige onderscheidingen van land, geslacht en naam, die te huis behooren in onzen lageren dampkring."

Aldus sprak de Voorzitter.

Van het groote en machtige, waarmede Amerika de Evangelische Alliantie dezer dagen op haar bodem ontfangen heeft, spreek ik niet. De vermelding er van gaat metterdaad alle verwachting te boven. Hare beschrijving wachten wij voor ons Vaderland van den WelEerw. Cohen Stuaet, die zich in 1867 ook zoo voortreffelijk gekweten heeft van zijn taak als Sekretaris van onze bijeenkomsten te Amsterdam.

Maar, wat ik niet mag nalaten te vermelden, is het feit, dat Duitschland en Frankrijk na den ontzettenden oorlog malkander daar weer voor 't eerst zouden ontmoeten. Frankrijk en Duitschland zouden malkander voor 't eerst weer ontmoeten en ontmoeten als broeders! Wij gevoelen iets van 'tgeen Ds. Fisch in de Eglise Libre (14 Nov.) dienaangaande schrijft.

„Wij wisten," schrijft hij, „toen wij benoemd waren om deel te nemen aan de bijeenkomsten, dat wij daar onze broeders uit Pruisen zouden ontmoeten op denzelfden platform, rondom dezelfde tafel, en in dezelfde eeredienst. Wij wenschten evenzeer alles te vermijden, wat

Sluiten