is toegevoegd aan je favorieten.

J. A. Schuurman, een bode des vredes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is eener vaste, zelfstandig verkregen overtuiging, ontbrak hem niet. Ook den strijd, aan zijn levenssteHing doorgaands eigen, heeft hij ernstig opgenomen. Een „gevierd prediker" verkeert in gevaarlijken toestand. De populariteit is een scherp Delilascheermes, dat gedurig zijn van God verleende Nazireërs-kracht bedreigt. Zoekt hij invloed en macht, zoo loopt hij gevaar verloren te gaan. Is hij niet voortdurend bereid, zijn krediet op te offeren ten einde getrouwlijk hij-zelf te z ij n, of, na een mogelijk struikelen, weer hij-zelf te w o r d e n, zoo verloochent hij praktisch het kruis en is dus geen dienstknecht van Christus meer. Verzuimt hij, oprecht voor God te wandelen en alleen Zijne eer te zoeken, hij wordt dan licht man eener partij, onteert zijn kerkelijke belijdenis door haar slaafs te volgen of tot een leus van strijd en uitsluiting te maken, en wordt, door meer uit te geven dan hij als ontvangen verandwoorden kan, een oneerlijk rentmeester over de hoogste en heiligste goederen.

Wat dan Schuurman betreft, wij erkennen voor hem gelijk voor ons, dat niemand in dit alles geheel rein is, en de evangeliedienaar allereerst voor zichzelven die genade behoeft, welke hij anderen verkondigt. Maar op den bodem dier genade heeft hij