Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschheid als Getuige voor de waarheid, als Pilaar en vastigheid der waarheid te staan.

Zij is thans in minachting: welverdiend, omdat zij niet belijdt, dus geen reden van bestaan in deze drukke wereld heeft. Maar zij behoort de Vrijheid, de éénige waarachtige Vrijheid, welke is door Christus, te betuigen. Zij behoort zich over den haveloozen anarchist, en over zijn vader den kaalgekleeden socialist, en over diens vader den rijkgedosten liberalist, (') te ontfermen. Aan deze slaven der hartstochten, der wanverhoudingen, der theoriën, behoort zij te verkondigen dat, zoo de Zoon vrijmaakt, wij dan waarlijk vrij zijn (Joh. 8, 36).

Aan het anarchisme onzer dagen heeft de Kerk een ruim aandeel, niet omdat zij zich niet in allerlei geenszins op haren weg liggende pogingen er mede bemoeid, maar omdat zij der wereld het getuigenis der eeuwige waarheid, die tevens de éénig ware Orde is, onthouden heeft. Want wat anders heeft de Kerk in haar Geheel, en elk deel der kerk, ook onze hervormde kerk in het bijzonder, aan de wereld te toonen, dan de ware Orde, van welke nu de „hervormde" een spotbeeld is?

Wat is godsdienst ? De dienst dien God, als de God der indaling, der Vleeschwording, aan de zondige menschheid bewijst, en het Amen der menschheid daarop terug.

„Godsdienst" in subjectieven zin, godsdienst in den mensch, is niets anders dan het besef dat in ons de daad Gods begeleidt, de daad Gods der herstelling

(1) De wettigheid dezer afstamming wees ik aan in mijne Toespraak „Anarchisme".

Sluiten