is toegevoegd aan je favorieten.

Het evangelie en de litteratuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dachtige beschouwing van den voortgang der wetenschap in onze dagen niet moeijelijk uit te wijzen. Hoe luider en overtuigender de Natuurstudie hare methode aan de wetenschappen des geestes aanbeveelt, hoe meer de Ervaring, van de feiten tot de wetten leerende opklimmen, zich boven de aprioristische bespiegeling een rechtmatigen voorrang verzekert, des te minder plaats kan er overblijven voor het dillettantisme, dat juist in het nevelgebied der afgetrokken begrippen en der gevoelssofistiek te hnis behoort, en met de werken der dichters en denkers van latere tijden niet anders weet te doen dan ze met onzamenhangende, valschelijk-aesthetisch-genaamde fantazyen te omspinnen. De echte litteratuurstudie plaatst integendeel eiken schrijver, elk voortbrengsel des geestes in naauwen zamenhang met den tijd en de plaatselijke omgeving op welke het zich in zijne eigenaardigheid afteekent. Een gebvintjs (om met een enkel uitstekend voorbeeld te volstaan) bereidt ons tot de studie van shake speaee vóór door geschiedkundige aanwijzing van oorsprong en voortgang der Engelsche tooneelpoëzij in verband met die der geheele volksontwikkeling van de middeneeuwen tot elizabeth's tijden. Hij schildert ons de levensgeschiedenis des dichters om zijne verschillende werken ter juister plaatse daarin te voegen en daaruit te begrijpen. Hij leert ons in die werken door vergelijking van den historischen grondslag met de daarop gebouwde verdichting het scheppend genie des dichters bewonderen, en door ontleding der karakters en dramatische verwikkelingen de diepzinnigheid des menschenkenners verstaan. Hij toont ons bij verschillende gelegenheden in de oppervlakkigheid van een