is toegevoegd aan je favorieten.

De kracht der waarheid tot overwinning, ook op kerkerechtelijk gebied, of twee wegen, één doel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daartoe in den naam des Heeren opwekken. Wie gelooft dat de Heilige Geest persoonlijk God is, die gelooft ook dat Hij persoonlijkheden scheppen kan, toebereid om duidelijk Zijne stem te verstaan en Zijne banier op te heffen. Van rondom zijn wij toegemuurd, als Israël in de benaauwdheid, waarin het van voren de Koode Zee had, ter rechter en ter linker zijde de bergen en de woestijn, en achter zich Farao's leger. Alleen de uitweg naar Boven is nog open. O, laat ons roepen tot den Almachtigen Heer, die als de kostelijkste gave aan de Gemeente ten allen tijde niet levenlooze dingen, maar levende personen gegeven heeft: herders «n leeraars niet alleen3 maar allereerst ook Apostelen en Profeten. Opdat het Hem behage als verhooring op onze smeekingen Zijn licht en Zijne waarheid neder te zenden in het hart Zijner knechten, die Hij daartoe roepen zal, opdat zij krachtig in woord en daad ons tot Zijne gewijde tente mogen wederbrengen. En dan laat ons niet, vergeten te bidden om een opmerkzaam oog en een toebereid hart om op te merken en aan te nemen wat de Heer werkelijk geschonken hebbe. Menigmaal toch is ons gebed reeds verhoord, maar wij merken het niet op, en de gave gaat ons ongebruikt voorbij.

Dit, Gemeente des Heeren! is de kern, de eigenlijke bedoeling van het Individualisme, dat ik met anderen voorsta — niet als de volle waarheid voor alle tijden, maar als het noodzakelijke, ja het eenig mogelijke redmiddel in den nood van onzen tijd. Ik vraag dringend uw naden-