is toegevoegd aan je favorieten.

De kracht der waarheid tot overwinning, ook op kerkerechtelijk gebied, of twee wegen, één doel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besteed." Wees gedankt voor dat woord, en vergun mij, deze Uwe erkenning van de gedragslijn die ik met anderen in groote zwakheid trachtte volgen, te beandwoorden met deze erkenning: voor de handhaving van het Recht der Hervormde gezindheid in Uwen zin (1) zou het zeker reeds dadelijk thands de tijd zijn, indien ieder die haar voorstaat, zóó diep van de noodzakelijkheid van een geestelijken grondslag dier handhaving overtuigd was, als Gij met Uwe rustelooze werkzaamheid op het gebied der inwendige zending, bepaaldelijk van de school, dat toont te wezen!

Maar vooral moet ik nu nog spreken over het allergewichtigste punt van de hoofdwaarheden dievoor kerkelijke geloofseenheid in aanmerking komen.

Inderdaad geloof ik dat hierin „grensbepaling ontbreekt" , en dat dit bezwaar eensdeels veel kleiner, anderdeels veel grooter is dan het U schijnt te wezen. Gij zegt: „Tot hoe ver? niet altijd valt het licht, zich hieromtrent, zelfs onder geloovigen , te verstaan."

Ikandwoord: neen, ondex geloovigenis dit bezwaar

(1) Ik maak van deze gelegenheid gebruik om aan de gemeenteleden die mij lezen, en aan sommige jeugdige theologen die mij soms door hun vertrouwen vereeren, met aandrang het aanschaffen en oplettend lezen van „het Regt der Hervormde gezindheid" door Mr. Groen van Pr. aan te bevelen. Ook opdat zy beoordeelen mogen of het ethisch beginsel, gelijk ik het hier ontvouwd heb,, eene byl is waaronder die arbeid met wortel en tak bezwjjken zou, of een vruchtbaar en krachtig maken van den grond waarin hij wortelt.