Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij velen die, minder ernstig dan Gij en anderen in het waardeeren der pogingen van hen met wie zij niet in alles zamenstemmen, vooruit beslist zijn om onder „ getrouwheid " niets anders te blijven verstaan dan het uitwendig handhaven van hetgeen zij het recht der belijdenis noemen. Zij zeggen daden te willen; maar die daden zijn, blijkens de geschiedenis van vele jaren, weinig anders dan protesteren en adresseren tegen bepaalde personen en toestanden, zonder te kunnen of te willen inzien dat het geheel der kerk schuld heeft. Zij staan bij de uitgedroogde stroombedding, en spreken met kracht: o gij water dat hier niet'zijt, gij behoordet te vloeijen', en gij zijt ontrouw met hier deze bedding droog te laten! Na dit gezegd te hebben keeren zij zich om, en hebben hun plicht gedaan en zijn getrouw geweest, en noemen, dit daden. Nu zijn er anderen die tot de bron teruggaan, en trachten in haar in te dringen en de oorzaak der stremming door welke het water teruggehouden wordt, naar hunne zwakheid een weinig weg te nemen. Dit heet in de taal der eersten lijdelijk 'berusten en niets doen.

Van waar deze spraakverwarring? Ach ik moet het wagen, den schijn tan aanmatiging op mij te nemen als ik de oorzaak "ook mede zoek in het geestelijk leven van velen. De wijze waarop zij van de zonden der anderen spreken, schijnt mij dikwerf aan te duiden dat zij, bij alle eerbiedwekkende werkzaamheid en krachtige opgewektheid niet zelden, toch de eischen des tijds. misverstaan, omdat zij te dezen opzichte hunne eigene zonde nog niet in de diepte kennen. God heeft de waarheid voor onze

Sluiten