is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische orthodoxie en modernisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Dat het bij de ethisch-orthodoxen komen zal tot het inzicht, dat het niet aangaat, historische feiten te onderwerpen aan een historisch onderzoek, waardoor te eeniger tijd het onhistorische dier feiten zal kunnen worden bewezen — èn ze tevens gepostuleerd te achten door 't vroom gemoed, 't is aan geen twijfel onderhevig. De onbevooroordeelde aanvaarding van de historischcritische methode waarborgt het ons. De openbaring van den Levenden God in hart en geweten zal ook voor hen primair worden. De „heilsfeiten" in de historie zullen worden secundair, ja zelfs — daar de historie vaak is inkleeding van levenswaarheid, zullen ze als feiten hunne waarde verliezen.

Waar de ethischen nu reeds, blijkens de opmerking van Dr. Gerretsen ') over Prof. Elhorst's inaugureele oratie, ter linkerzijde een kentering waarnemen en hunne wonderlijke meening zullen moeten herzien, dat de modernen op grond van historische onjuistheden het Woord Gods in den Bijbel niet zouden ontdekken, — daar zullen zij, beter kennisnemende dan

') De Schriftcritiek. enz., blz. 21.