is toegevoegd aan je favorieten.

Theologie des kruises

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnheer de Burgemeester, President-curator dezer Universiteit,

Mijne Heeren Wethouders, Dames en Heeren Leden van den Raad dezer Gemeente, Mijne Heeren Curatoren,

Dames en Heeren Hoogleeraren, Lectoren, Privaat-docenten, Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert,

Zeer gewaardeerde Toehoorders,

De tijd, waarin wij leven, kenmerkt zich voor de Katholieke Christenheid door sterke bewogenheid. Zij beleeft een „heilig" jaar. Paus Pius XI als vertegenwoordiger der Roomsch-Katholieke kerk, de Servische patriarch als vertegenwoordiger der Oostersch-orthodoxen van Servië, hebben hunne geloovigen opgewekt, om door gebeden en boetedoeningen aan den offerdood van Christus, nu vóór negentien eeuwen, te gedenken. Luisterrijke plechtigheden hebben den „heiligen" tijdkring geopend; bizondere genaden zijn geproclameerd, vooral voor hen, die ter verwerving van den jubileumaflaat naar Rome gaan ter bedevaart.

'tls aan de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders, die tot deze grootsche herdenking het initiatief hebben genomen, natuurlijk welbekend, dat ons voor de nauwkeurige vastlegging van het jaar en den dag van Christus' dood geen voldoende gegevens ten dienste staan. Een volkstelling onder Quirinius (Luc. 2 : 2) heeft aan den aanvang onzer jaartelling niet plaats gehad; het aantal jaren van Christus' openbare werkzaamheid staat niet vast; het stadhouderschap van Püatus laat ruimte voor zijn kruisiging over een tiental jaren: met en door dit alles is de tijdrekening van Dionysius Exiguus incorrect. „De historici", zegt dan ook paus Pius in zijn bul van Januari 1933, „zijn er niet in geslaagd het juiste tijdstip van Christus' dood omstreeks het jaar 33 met zekerheid vast te stellen".