is toegevoegd aan je favorieten.

Gedachten over het begrip en de roeping der dogmatiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne heeren!

Zoo zijn de dagen van rust weer voorbij. Wij worden op nieuw geroepen tot ernstige plichtsbetrachting, moeielijk onderzoek, getrouwe studie en wellicht ook tot niet gemakkelijken strijd.

Mogen wij allen volkomen bereid worden bevonden!

U, die dit met mij wenscht, roep ik gaarne een hartelijk welkom! toe.

Och of ik dit doen kon, zonder dat daarbij de snaar des weemoeds behoefde te trillen in ons hart!

Maar hoe zouden wij in deze ure vergeten wie van ons heenging, wat de wetenschap, de vaderlandsche Kerk en deze Universiteit in Prof. van oosterzee hebben verloren, en hoeveel bovenal aan u, studenten in de Godgeleerdheid, door zijnen dood is ontvallen?

Wij zouden onzen arbeid niet kunnen hervatten, indien wij niet eerst aan de nagedachtenis van dien uitnemende onze dankbare hulde hadden gebracht!

Dit te doen is u eene diepgevoelde behoefte. Het strekt u tot eere! En wat mij betreft — ofschoon geen leerling van hem, heb ik hem toch in menig opzicht te hoog leeren waardeeren, dan dat ik niet met u een krans zou leggen op zijn graf.

Aan anderen blijve het overgelaten zijn beeld u voor den geest te roepen. Mijnerzijds zij het genoeg, indien ik getuigenis geef van zijne oprechte welwillendheid, zijne milde verdraagzaamheid, zijne Christelijke liefde.