Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lettende op den stand der vragen, en met inspanning de pogingen volgende, die worden aangewend om u de schatten te toonen, welke het Christendom in zich bevat, moet gij zelf mede zwoegen, mede denken, mede verzamelen, vergelijken, toetsen, schiften. Maar dan ook moet gij bovenal, als aan je zus' voeten nederzittende, van Hem zijne waarheid, zijn licht, zijn leven als uw persoonlijk eigendom ontvangen.

Eerst wanneer gij zóóver zijt gekomen; als gij weet wat gij hebt, en persoonlijk vertrouwd zijt geraakt met de dingen, waarvan gij in uw ambt zult moeten getuigen — eerst dan zijt gij bevoegd en bekwaam om als Evangeliedienaren op te treden.

Gaat dan echter ook met kalmen moed de wereld in, het leven door!

Er is kracht noodig, veel kracht, in onze dagen van indifferentisme ter eene, en van confessionalisme, dogmenvereering en hypocrisie ter andere zijde.

Geen nood! Als gij ernstig genoeg aan jeztjs' voeten hebt gezeten om van Hem te durven getuigen, dan zal er «kracht uit den hooge" in u nederdalen.

Vroom en vrij door de gemeenschap met Jezus, gaat gij dan, als Paulus weleer, zelfstandig uwen weg, te midden van het gevlei of van het krijgsrumoer der kerkelijke partijen, niets wetende dan «Jezus Christus en dien gekruisigd," in uwe zwakheid sterk door het levend geloof.

Daar komen dagen van gevaar, van smart, van teleurstelling, misschien ook van vervolging!

Maar gij zult u nederzetten bij den berg der zaligsprekingen , om te ademen in de reine atmosfeer van het koninkrijk Gods. En opstaande zult gij den zedelijken moed in u voelen, om iedere banning waardiglijk te dragen.

Sluiten