is toegevoegd aan je favorieten.

De Tubingsche critiek en hare nawerking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Tubingsche critiek en hare nawerking. 1)

Er is een tijd geweest, dat Tubingen den toon aangaf in de critiek van de boeken des Nieuwen Testaments. Had bet reeds vroeger, in de dagen van Storr, door de talentvolle ontwikkeling en verdediging van het zoogenaamde bijbelsche supranaturalisme, grooten invloed op dogmatisch gebied uitgeoefend, voor Ferdinand Christiaan Baur was het weggelegd, de zon van Tubingen nog hooger te doen rijzen.

"Wat was het eigenaardige van Baur's optreden? 't Is algemeen bekend. Hij laat de oud-kathölieke Kerk geboren worden uit een compromis tusschen twee partijen, die eerst elkander bittere vijandschap toedroegen, maar van lieverlede, door zucht naar zelfbehoud en andere motieven gedreven, zich met elkander trachtten te verstaan, en door wederzijds iets toe te geven, met elkander vrede sloten.

Die partijen waren de judaïstische en de paulinische. De eerste, aan wier zijde de twaalve stonden, wilde het Jodendom hervormen op de wijze, waarop de Profeten des

1) Toespraak gehouden bij den aanvang van den academischen cursus 1894/95.