Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hun vroegere overtuiging, nog steeds de noodzakelijkheid verkondigen van het instellen van een allen omvattenden Volkenbond. De bestuursleden zijn geneigd te gelooven, dat de meer verstandige geesten in de Duitsche landen te zijner tijd leiding zullen geven aan de nationale politiek en dat zij opnieuw de plaats zullen innemen, welke hun rechtmatig toekomt om samen met de andere volken van de wereld een uiterste poging te doen om te verkrijgen een spoedigen en een rechtvaardigen vrede en om dezen vrede voor de toekomst te doen berusten niet op de macht van militair geweld, maar op den hechteren grondslag van internationaal recht, gedragen door de sanctie en door het gezag van een Volkenbond." In de Haagsche Mededeelingen van „Vrede door Recht" wordt dat manifest van de Britsche groep terecht gerekend tot het beste en verheffendste, wat de Unie in deze delicate aangelegenheid doen kon.

Wat deze Britsche groep deed: een beroep doen op de openbare meening, dat heeft de Wereldbond reeds meer dan eenmaal gedaan. De internationale band tusschen de arbeiders is verbroken. Men hoort het telkens, dat de sociaal-democratie en het syndicalisme jammerlijk fiasco hebben gemaakt. Ik geloof het niet, evenmin als ik maar dadelijk wil onderschrijven de bewering, dat de kerken, dat de internationale christenheid jammerlijk fiasco hebben gemaakt. Dat zijn zoo van die groote woorden, die bij nadere overdenking veel van hun kracht verliezen. Zeker, op de slagvelden hebben leden van dezelfde christelijke vereenigingen als vijanden tegenover elkaar gestaan en arbeiders, die eertijds samen de Internationale zongen, bestreden elkaar op leven en dood. Maar als straks de storm zal hebben uitgewoed, zal het blijken, dat er gelukkig nog heel wat is blijven staan van wat wij vreesden, dat voorgoed geknakt tegen den grond zou liggen. Maar alleen dat zal blijven staan, waarin het leven van Christus klopt. Het ware internationale leven wordt alleen gewekt door Hem, in wien noch Jood, noch Griek is, noch Barbaar, noch Scyth. Waar Hij niet werkt met zijn geest komt al het hooggeroemde en veelgeprezen internatic-

Sluiten