Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Bijbel aan Kinderen verteld

door C .SPARNAAY (Godsdienstonderwijzeres bij den Prot.bond)

I. HET OUDE TESTAMENT

II. HET NIEUWE TESTAMENT

Beide deelen samen f 3.50 ing.; f 4.50 geb. Deel I afzonderlijk f2.50 ing.; f3.— gebonden. Deel II afz. f175 ing.; f2.25 geb.

Ds. van Loghem Slaterus in „De Blijde Boodschap": Wij aarzelen niet dit deel gelukkig geslaagd te noemen, èn om den verhaaltrant voor kinderen, èn om de meestal zeer frissche opmerkingen tusschen de verhalen door; opmerkingen, die zonder zedepreekerige terechtwijzingen te bevatten, door 't kind zelf als waar moeten worden gevoeld. Dit deel leent zich uitnemend om te worden voorgelezen ook aan jonge kinderen, maar ook — om te worden gelezen door kinderen zelf. Ik heb er de proef mede genomen; het oordeel was: „fijn". Aangezien dit voor kinderen de tegenwoordige term schijnt te zijn, die hooge lof uitdrukt, meen ik, dat deze arbeid wel geslaagd is.

Dr. C. J. Niemeyer in het „Weekblad v. d. Vrijzinnig-Hervormden": Wij begroeten dezen kinderbijbel met ingenomenheid.

De schrijfster zegt, dat reeds jaren de bestaande kinderbijbels haar niét recht voldeden, en dat zij daarom tfeproefd heeft zelf iets te schrijven. Wij verheugen ons over dit laatste, omdat ook wij de bestaande kinderbijbels niet het ware vinden.

Ds. C. Hoekstra in het Protestantenblad voor Tiel: Deze Bijbelvertellingen vinden wij een aanwinst; wij durven ze aan ouders die er over klagen geen geschikten Kinderbijbel te kunnen vinden, met gerustheid aanbevelen, De verhalen zijn geschikt voor kinderen van 8—13 jaar.

Mededeelingen v. d. Afd. Nijmegen v. d. Ned. Protenstantenbond: Mej. S. vertelt op voor kinderen gemakkelijk te volgen wijs; de verteltoon is hier heelemaal gevolgd, met de eigenaardige tusschenvraagjes er bij. Iemand, die geen slag van vertellen heeft, kan dezen kinderbijbel voorlezen; als de kinderen de oogen dicht doen zullen ze meenen dat er verteld wordt...

Gemeenteleveu: Toen de eerste aflevering van dezen nieuwsten kinderbijbel verscheen, wezen wij er reeds op dat deze ons niet de minste toescheen; en nu met afl, 5 het oude Testament voltooid is, is die indruk gebleven. De meeste kinderbijbels zijn meer geschikt als handleiding voor hen die de bijbelsche verhalen met kinderen willen behandelen dan om zelf door de jeugd gelezen te worden. Dit is hier niet het geval. Het geheel is goed te verstaan voor kinderen van omstreeks 10 jaar, de meeste bekende verhalen zijn opgenomen, de wijze van vertellen is boeiend en de „preekjes" die er telkens aan worden vastgeknoopt, zijn kort en blijven in den prettigen toon van 't geheel.

Ds. W, F, K. Klinkenberg in „Geloof en Vrijheid1,1: Mij trof onder 't lezen de even vriendelijke als ernstige toon, waarop het bijbelsche verhaal naar de bevatting der kinderen werd na-verteld en toegepast. Er zijn bladzijden in, die als model kunnen dienen. De spanning der verbeelding, die een ontroering moet teweeg brengen, kan alleen door eenvoudigheid van schildering worden bereikt...

Wat den vorm en den toon betreft, kunnen onze Zondagsschool-leerkrachten veel leeren van deze in den arbeid van vele jaren beproefde onderwijzeres. Ook stel ik mij voor dat menige vrijzinnige moeder uit de lezing van dezen „Bijbel aan kinderen verteld" nieuwe vrijmoedigheid zal ontvangen, om aan haar kinderen het hoogste en beste dagelijks toe te brengen.

UITGAVE DER HOLLANDIA-DRUKKERIJ — BAARN

Sluiten