Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ ONZE ZIEKEN

door Dr. H. H. MEULENBELT

Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente van Baarn f 2.40 ingenaaid; f 2.90 gebonden

nSSrisE^- V^Ae P^°tijk voor de practiJ'k- 0ver de Pract«k van het Lüristelrjk Ziekenbezoek is nog zeer wemig geschreven. .Een „handleidine" op dat gebied is ook niet wel bestaanbaar. Wèl echter een boek dat de stol min of meer methodisch behandelt. Zulk een boek wordt hier geeeven Voor predikanten onmisbaar, is het boek verder van belang voor al dieeenen in de\ Christelijke gemeente, die vaak met «i eken :i'n aanraking komen. •'.-./

INHOUD: Inleiding. - Wat de Schriften van Oud en Nieuw Testament ons leeren over ziekte en wat daar meê samenhangt. - Het doel van het ziekenbezoek en de rechtvaardiging daarvan tegenover anderer meeningen Het ziekenbezoek in 't algemeen. - Het bezoeken van zieken in betrekking Z „tl mCeSA voork?muende krankheden. - Het individueele bij het ziekenbezoek. - De vereischten voor den leeraar zeiven, die tot ziekenbezoek eeEg komt T Verh0udmg tot deSenen> met wie h? "Jn zieken in afn-

Uitgaven der Hollandia-Drukkerü te Baarn

„DEN ta i.l>E\ WiyCKEIi" '

Geïllustreerd Maandschrift voor de Boekenvrienden in GrootNederland, onder leiding van Gerard van Eckeren

Den Gulden Winckel is als een levendige, onderhoudende vriend, die maandelijks Uw kamer komt oploöpen om U óp prettige wijze allerlei over, binnen- en buitenlandsche boeken en schrijvers te vertellen.

Den Gulden Winckel heeft o.a. een rubriek „Bij onze Schrijvers" (interviews met moderne auteurs), een rubriek „Het Militairisme in de nieuwere Fransche romantiek", „Moderne Duitsche Dichters" „Oude Boeken" etc. etc. , .

Den Gulden Winckel brengt grondige boekbesprekingen van bevoegde

medewerkers, uittreksels uit tijdschriften etc

Den Gulden Winckel is verlucht met portretten, handschriften en illus¬

traties.

Den Gulden Winckel neemt een geheel éénige plaats in onder de tijd-

schriften.

Den Gulden Winckel is het goedkoopste letterkundige maandschrift.

Den Gulden Winckel kost per geheelen jaargang van 12 nrs. slechts

f 1.50; fr. p. p. f 1.80.

Den Gulden Winckel wordt uitgegeven door de Hollandla-Drukkerij te

Baarn, die op aanvraag gratis proefnummer zendt.

Sluiten