Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dissonant der zonde is door Golgotha opgelost in de harmonie van 'n nieuwen hemel en 'n nieuwe aarde. We zien, met 't oog des geloofs Jezus Christus zittende op den troon zijner heerlijkheid en we weten, dat de toekomst zijne is

En nu slaan we 't laatste boek van onzen Bijbel op.

„En ik zag eenen nieuwen hemel en eene nieuwe aarde. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als eene bruid, die voor haren man versierd is. En ik hoorde eene groote stem uit den hemel, zeggende: zie, de Tabernakel Gods is bij de menschen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hunne oogen afwisschen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw".

Zoo eindigt de Bijbel, 't Lied van den aanvang, door de zonde verstoord en bedorven, jubelt weer op. We hebben 't weer terug, vernieuwd, verjongd, verheerlijkt, 't Paradijs heropend door hem, die „de reinigmaking onzer zonden door zich zeiven teweeggebracht heeft".

Hier hebben we de bijbelsche geschiedenis in groote trekken, de geschiedenis der gansche menschheid: Schepping, val, verlossing, herschepping, verheerlijking I

Hoe kunnen we aan onze kinderen de bijbelsche geschiedenis goed onderwijzen, wanneer de jubeltoon der verlossing niet leeft in ons hart?

Zie uw kind, lieve moeder, in 't licht van de verlossende liefde Gods, ook als 't misschien wel eens heel ondeugend is. God ziet 't er altijd in, en 't is onze zonde, dat wij 'ter niet altijd in zien! Vertel uw kind van dien God. Breng uw kind door de bijbelsche geschiedenis dicht in de nabijheid van dien God. Vertel 't maar veel uit den Bijbel. Haal uit» dien rijken schat alles, wat ge noodig hebt. Laat door uw woorden heen klinken de toon van blij geloofsvertrouwen, van heilig idealisme. Ge zult er uw kind door verwarmen, verteederen, redden. Zoo zal de Bijbel uw beste opvoedingsmiddel worden en uw kind zal later z'n moeder zegenen voor de eerste indrukken die 't door haar woord van dat heilige Boek heeft ontvangen.

Zoo heb ik dan m'n taak ten einde gebracht.

Sluiten