Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat zou zelfs kunnen wijzen op een gebrek in ons geestelijk leven.

Zoo is een Debora niet goweest. En zoo is een Jozua niet geweest. Geheel de Bijbel is een boek van oorlogen. David heeft heel zijn leven de oorlogen des Heeren gevoerd. Christus zelf verscheen aan Jozua in de gedaante van een krijgsman; de vorst van 't heir des Heeren. Met eere worden genoemd door den H. Geest in 't Nieuwe Testament de krijgsknechten, die Godzalig waren, of tot God bekeerd werden; en er is geen sprake van, dat ze niet kloekelij k 't zwaard mochten hanteeren. Dat laten we dus aan de dooperschen van vroeger tijd over: te beweren, dat een Christen niet ten strijde mag trekken in den oorlog.

Veelmeer, wanneer we lezen van 't achttal boeren, dat, om hunnen kameraden gelegenheid te geven 't geschut op te stellen, er voor ging staan, en zich blootstelde aan 't wisse schot van den vijand, zoodat er zeven vielen, dan mag vrij, bij den traan in 't oog, ons hart toch tintelen. Want zulk heroïsme, zulk een heldenmoed, is van God. Dat hebben onze vaderen in den gulden tijd, vrijmoedig beleden. Het heroïsmè is uit God. Het is een straal van de zon zijner gemeene goedheid over 't menschelijk geslacht. En wij willen hopen, dat die mannen een eeuwige lauwerkroon zijn gaan beërven.

Ook onze psalm is een knjgspsalm. Al moeten we in aanmerking nemen, dat Israël's positie een gansch andere was, dan die der volken onderling; dat 't hier gold den strijd van 't Koninkrijk Gods tegen de machten der wereld en der hel; al verstaan we ook wel, dat in dezen strijd van de stad Gods tegen de onbesnedenen, typisch afgespiegeld werd de strijd, dien de Kerke Gods de eeuwen door heeft tegen de vijanden van God en zijne waarheid; al houden we dus wel in 't oog 't onderscheid tusschen de oorlogen Israëls en de oorlogen der volken onderling, 't zij dan heidenvolken of christenvolken — nochtans is 't een krijgspsalm.

En nu worden we hier gewezen op 't werk des Heeren in de oorlogen: „Komt, aanschouwt de daden des Heeren, die ver-

Sluiten