is toegevoegd aan je favorieten.

De open kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenheid *• Vrijheid - Geloof

Religieus Humanistische Geschriften

onder redactie van Mejuffr. Dr. N. A. Bruining, Dr. W. Banning, Prof. Dr. L. J. van Holk, Dr. J. A. de Koning

De titel van deze reeks is, zoal niet een program, dan toch een richtingwijzer. Wij willen het onze bijdragen om de eenheid van ons volk op een verantwoorde wijze te dienen; daarbij willen wij gaarne erkennen wat dat volk aan grootheid in het verleden toonde — maar vooral willen wij de nadruk leggen op zijn roeping in het heden. Zonder dit moment wordt geestdrift spoedig leeg. Tot de zeer waardevolle dingen van ons volk rekenen wij zijn zin voor nationale, politieke en geestelijke vrijheid, die wars moge blijven van alle tyrannie en dictatuur. Eenheid en vrijheid behoren wezenlijk bij elkaar; naar onze wijze van zien behoren zij hun grond te vinden in een positieve religie, in een sterk geloof, dat ook het cultuurleven heeft te louteren.

Deze gedachtengang is de grondslag van onze reeks religieus-humanistische geschriften, waarvan elke 2 maanden een nummer zal verschijnen. De redactie zal er voor zorgdragen, dat slechts bevoegden over deze moeilijke vragen van den tijd in deze reeks aan het woord komen; zij richt zich niet tot één groep van ons volk, maar tot die zeer velen uit zeer verschillende groepen, die Eenheid, Vrijheid en Geloof, hooge geestelijke waarden vinden. De Redactie

In de eerste reeks (A) zullen verschijnen:

*1. Standhemden in stormtij. Dr. W. Banning

*2. Waardigheid in onderling verkeer . . Prof. Dr. L. J. van Holk

*3. Internationale rechtsorde Mr. Dr. H. Portuin

*4. Het sterke gezag Mr. H. J. Wijtema

*5. De open kerk Dr. H. de Vos

6. Gemeenschapsvorming en Opvoeding Prof. R. Casimir

De schrijvers zijn persoonlijk verantwoordelijk TOOT de inhoud van hun geschrift

Abonnementsprijs per jaargang van 6 nummers 12.25 afzonderlijke nummers f 0.45

• Reeds verschenen ^_

Buiten deze reeks verscheen bij den uitgever dezes een geschriftvanDr.W. Banning:Yr^2itudiProtestantisme en Democratie. — Prijs f0.35

VERKRIJGBAAR IN DEN BOEKHANDEL