is toegevoegd aan je favorieten.

Het Methodisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qeachte toehoorders!

Over het Methodisme wenschen wij tot u te spreken. Men zou kunnen denken: dat is voor ons, in ons land, niet van groot praktisch belang.

Immers, de Methodisten bloeien in Engeland en in Amerika. Maar wij zullen zien, dat de geest van het Methodisme een verschijnsel van meer algemeenen aard is. In den regel zal men dit kunnen opmerken: Verval van de Kerke heeft tengevolge, brengt mede, dat 'tgeestelijk leven der geloovigen niet zoo goed tot openbaring kan komen en wassen kan in den weg der van God verordineerde middelen, door een gezond kerkelijk leven. Wanneer dat geestelijk leven dan niet genoegzaam bevrediging kan vinden en gevoed kan worden in den anders van God geordenden weg, dan kan 't nog wel eens tot krachtige openbaring komen, ook als een getuigenis tegen het kerkelijk verval. Daarin is dan iets van den Heere, en 'tkan een prikkel en middel zijn tot kerkelijke opleving. Maar 't verschijnsel doet zich dan ook voor, dat die geestelijke beweging, die voor dien tijd niet door de bedding van een gezond kerkelijk leven heenvloeien kan, in vele opzichten haar eigen weg kiest, en dan krijgt ge in den regel de verschijnselen van 't Methodisme. En als dan door Gods goedheid, in den weg van reformatie der Kerke, die geestelijke beweging weer in de rechte bedding komt vloeien, dan begint men eerst te merken, dat er veel scheef gegroeid is, wat noodig heeft weer recht te groeien.